Kreatywny Wieluń

SPOTKAJMY SIĘ NA KONWENCJI WYBORCZEJ

KIEDY ?

14 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ 17:00

GDZIE ?

W WIELUŃSKIM DOMU KULTURY 

UL: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5 W WIELUNIU

KREATYWNY WIELUŃ  
to moja dewiza
i hasło wyborcze.

Proszę o poparcie

Dariusz Kowalczyk

Dariusz Kowalczyk-oświadczenie kandydata na BURMISTRZA WIELUNIA

Odtwórz wideo
Business

W kilku słowach – rozmowa
z Henrykiem Strózikiem.

pierwszym dyrektorem zespołu szkół nr 2 w wieluniu

Odtwórz wideo

Szukamy pomysłów
tropimy możliwości !

kontakt@kreatywny.wielun.pl

 

PROGRAM INSTALACJI BATERII FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH GMINNYCH I MIESZKANIOWYCH, BUDOWA WIAT FOTOWOLTAICZNYCH PRZY ZAKŁADACH PRACY I OBIEKTACH HANDLOWYCH TO TYLKO KILKA Z POMYSŁÓW

PRZYJAZNA GMINA TO NOWOCZESNA GMINA- E GMINA - CZYLI MULTIMEDIALNY WIELUŃ, BUDŻET ZADANIOWY, BUDŻET OBYWATELSKI, WYMIANA OŚWIETLENIA MIASTA I GMINY NA ENERGOOSZCZĘDNE - WIĘCEJ ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE PROGRAM

STREFA START UPÓW- WSPARCIE DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OPRACOWANIE „MAPY BARIER” ARCHITEKTONICZNYCH I HARMONOGRAM ICH USUWANIA - TO TYLKO KILKA POMYSŁÓW NA GMINĘ RÓWNYCH SZANS

BUDOWA „WIOSKI OLIMPIJSKIEJ”  CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO, BUDOWA E CENTRUM KONGRESOWO-ADMINISTRACYJNEGO TO PERSPEKTYWA WIELUNIA

Zapoznaj się z projektami
zrealizowanymi w szkole 
w czasie pełnionej przeze mnie funkcji Dyrektora szkoły

1
PROJEKTów
1
kwota pozyskana na realizacje

zrealizowane projekty

Projekt PO KL „Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami"

realizowany od 1.09.2012r. do 31.07.2014r. Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, poszerzenie oferty nauczania, zwiększenie jej efektywności oraz dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wartość dofinansowania to 527 025,76 zł.

 

„Dzisiaj w szkole, jutro w zakładzie pracy.”

Projekt realizowany od 1.10.2012r. do końca roku szkolnego 2012/2013, skierowany był do uczniów klas I, II i III o profilach technik elektryk               i technik mechatronik Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej obejmującej zagadnienia z obszaru energii odnawialnej, zajęciach języka niemieckiego zawodowego oraz przedsiębiorczości, mieli także możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji doradztwa zawodowego.
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Dotacja pozwoliła otworzyć i wyposażyć pracownię w niezbędne pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt elektroniczny. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 29 210,00 zł.

„Partnerzy w nauce”

Projekt realizowany od 15.10.2009r. do 30.06.2012r. miał na celu pozyskanie nowych potencjalnych grup studentów, a w konsekwencji zbudowanie społeczeństwa równych szans. Uczestnicy, w ramach bezpłatnych warsztatów, kształtowali kompetencje kluczowe, uzupełniali swoją wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych metod pracy, mieli także możliwość indywidualnych konsultacji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Śląskiego. W formie użyczenia szkoła otrzymała liczne pomoce dydaktyczne (tablicę interaktywną, 2 projektory multimedialne, projektor SHARP, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową, lustrzankę cyfrową, system do testów, miernik wielofunkcyjny, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć).

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Zadanie realizowano w okresie od 19 czerwca do 26 listopada 2012r. Całkowity koszt zadania wyniósł 707 801,94 zł. Termomodernizacja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 501 958,71 zł, a pozostała kwota tj. 205 843,23 zł stanowiła środki własne Powiatu Wieluńskiego. W ramach zadania przeprowadzono remont wewnętrznej instalacji c.o.,       wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie ściany zewnętrznej oraz dachu budynku.

 


„Mistrz w zawodzie. Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego młodzieży”

Projekt realizowany w okresie od 2009r. do 2015r., miał na celu wprowadzenie nowej jakości szkolenia opartej na pracy ćwiczeniowej z uczniem uzyskanej dzięki wyposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, pozwalający wyrównać dysproporcje między bazą dydaktyczną szkoły a poziomem technicznym wyposażenia zakładów pracy.

 

„Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu”

 

Projekt realizowany w latach od 2016 do 2018 , ma na celu umożliwienie młodzieży ( 143 osoby) zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu:

– obsługi i programowania robota spawalniczego,

– obsługi programu do rysowania i programowania obrabiarek CNC CAD/CAM

– obsługi programu do projektowania układów pneumatyki i hydrauliki FLUIDSIM

–  obsługi programu do projektowania obwodów elektrycznych i szaf sterowniczych ARKADIA

– obsługi diagnoskopu samochodowego firmy BOSCH

Jednocześnie projekt umożliwił zakup nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych, które w znaczącym stopniu pozwolą podnieś jakość kształcenia zawodowego w szkole. W ramach projektu wszyscy uczniowie nim objęci odbyli miesięczne płatne staże wakacyjne, które pozwoliły zweryfikować nabytą w ramach kursów wiedzę w rzeczywistych warunkach pracy i poznać rzeczywiste warunki pracy występujące w zakładach pracy. 

Łączna wartość projektu to 1 094 646,62 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadanie pt. ,,Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii„.

W ramach projektu zorganizowano wyczki ekologiczne do Krajobrazowego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Świętokrzyskiego Parku Narodowego i do kopalni w Bełchatowie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci zestawów do ćwiczeń w zakresie ,,zasada działania elektrowni słonecznych i pomp ciepła” oraz ,,ogniwo paliwowe”. Natomiast celem wycieczek było poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Ojcowskiego Parku Narodowego, form ochrony przyrody w Polsce, kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz promocja aktywnego wypoczynku.

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 25 560,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2015 r.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pt. ,,Program Edukacji Ekologicznej pn. ’’Postaw na ekologię - edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ‘’.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą  Nr 2274/2017 Zarządu z dnia 09.11.2017r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dotacji na realizację zadania: Program Edukacji Ekologicznej pn. ’’Postaw na ekologię – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ‘’ realizowany w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Wartość całkowita w/w zadania to kwota 19 754,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100) z tego kwota 16 787,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach otrzymanej dotacji zorganizowano dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu wycieczki do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Elektrowni Wodnej Jeziorsko – Termy Uniejów, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Załęczu Wielkim, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej. Podjęte działania wpłyną na kształcenie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze. 
Kwota przyznanej dotacji wyniosła 16 107,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2018 r.

EDUSCIENCE

Projekt z zakresu edukacji przyrodniczej realizowany od 1.09.2012r. do 30.06.2014r., umożliwiał fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych, a to z uwagi na dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu SCIENCE stworzonych na platformie e-learningowej, możliwość tworzenia materiałów interaktywnych, udział w szkoleniach oraz korzystanie z nowoczesnych technik i sposobów zwiększających skuteczność uczenia. Szkoła w ramach projektu otrzymała także tablicę interaktywną, wysokiej klasy kamerę internetową, a nauczyciele przedmiotów zaangażowanych w projekt, otrzymali wysokiej klasy monitoring przyrodniczy i pomoce naukowe.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 28.12.2015 r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania na realizację zadania: ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” 
w formie pożyczki
w kwocie 359 555,00 zł oraz 
w formie dotacji w kwocie 359 555,00 zł.


Wartość całkowita ww. zadania to kwota 770 773,94 z tego kwota 719 110,00 zł  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” wykonano:

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku warsztatów szkolnych;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wjazdowych;

– montaż układu wentylacji z oczyszczaniem i recyrkulacją;

– wymianę układu grzewczego;

– montaż ciepłociągu;

– obróbki blacharskie;

– instalację odgromową.

Termin zakończenia realizacji zadania 31.08.2016 r.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadanie pt. ,,Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii".


W dniu 04.04.2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania Zadania pt. Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. Całkowita wartość w/w zadania to 17.445,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć 00/100), w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 15.700,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy siedemset 00/100).

W ramach w/w zadania zakupiono pomoce dydaktyczne tj. zestaw do ćwiczeń-fotowoltaika i zestaw do ćwiczeń-wykorzystanie źródeł energii wiatrowej, pomoce te będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wytwarzania i wykorzystania źródeł energii elektrycznej i energii wiatrowej. Ponadto zostały przeprowadzone dwa konkursy tj. : konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pt. ,,Alternatywne źródła energii-przyszłością świata”, w którym udział wzięło 22 uczniów szkół gimnazjalnych i konkurs na prezentację multimedialną dla młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu pt. ,,Energia słoneczna jako alternatywne źródło energii XXI wieku”, w którym udział wzięło 7 uczniów. Konkursy zostały zakończone wręczeniem nagród dla najlepszych prac i upominków dla wszystkich uczestników oraz zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ojcowskiego Parku Narodowego połączoną z zajęciami ekologicznymi dla grupy 48 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu i nagrodzonych uczniów z gimnazjum wraz z opiekunami. Celem w/w zadania było doprowadzenie do takiego stanu świadomości społecznej, w którym edukacja ekologiczna oraz jej efekty będą postrzegane jako niezbędny warunek rozwoju społecznego. 

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 15 700,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2014 r.

 

Przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków prewencyjnych PZU S.A i PZU Życie S.A na budowę boiska sportowego w ramach Programu ,,BLISKO BOISKO”.

 

Przebudowano istniejące boisko i obiekty sportowe na całoroczne boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz na boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych wraz z bieżnią lekkoatletyczną. 

Wartość inwestycji to kwota 714 655,50 zł.

Udział własny Starostwa Powiatowego 186 800,00 zł.

Dodatkowo z środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego ułożono kostkę brukową wokół obiektów sportowych oraz na dziedzińcu szkoły 156 400,00 zl. 

Ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi doposażono siłownię szkolną w sprzęt treningowy na kwotę 89 900,00 zł. 


W roku 2009 przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej za kwotę 159 920,45 zł – środki zabezpieczone z budżetu Starostwa Powiatowego.

 Dodatkowo za kwotę wymieniono parkiet 101 657,32 zł

projekty w trakcie realizacji

ERASMUS + 

Informacja na temat rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie "Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca".
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pt. ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 na realizację zadania pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn. „EKO-aktywni dla czystego powietrza” realizowany w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.


W ramach otrzymanej dotacji zostaną zorganizowane wycieczki edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, konkursy na prezentacje multimedialne, konferencje i wykłady ekologiczne.

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 21 771,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2019 r.

„Absolwent ZS nr 2 w Wieluniu na miarę łódzkiego rynku pracy”.


Łączny koszt projektu    725 125,00 zł

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 100 uczniów na różnych kursach a mianowicie z zakresu:

– spawanie metodą MAG

– projektowanie instalacji elektrycznych i tablic rozdzielczych

– obsługa układów klimatyzacji pojazdów samochodowych

– obsługa  urządzenia do pomiaru geometrii pojazdów samochodowych 3D

– obsługa programu do wspomagania projektowania CAD/CAM

Dodatkowo każdy uczestnik projektu odbędzie miesięczny staż w zakładzie pracy

„Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 w Wieluniu Plus”.

 

Łączny koszt projektu 760 658,75 zł

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 100 uczniów na różnych kursach a mianowicie z zakresu:

– programowania i obsługi robota spawalniczego

– programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

– projektowania, programowania i symulowania systemów mechatronicznych

– wydruku 3D i fotografii

Dodatkowo każdy uczestnik projektu odbędzie miesięczny staż w zakładzie pracy

projekty zgłoszone do konkursu 
o dofinansowanie

„Zakup innowacyjnych urządzeń dla kształcenia kadr z kluczowych specjalizacji województwa łódzkiego”.


W ramach projektu planowany jest zakup urządzeń pozwalających podnieś jakość kształceni głownie w zawodach technik mechatronik i operator obrabiarek skrawających. Za pozyskane środki zakupione zostaną :

– tokarka sterowana numerycznie CNC

– frezarka sterowana numerycznie CNC

– symulatory paneli sterujących obrabiarek CNC

– automatyczna linia produkcyjna

Łączny koszt projektu 1 107 132,50 zł